Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez bolttech Poland Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Digital Care sp. z o. o.)

(dalej: „Regulamin”)

Postanowienia ogólne

§1

 1. Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2019 nr 123 poz. 730 ze zm.), określa: zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez bolttech Poland Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Digital Care sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa za pośrednictwem domeny twojanaprawa.pl.
 2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom na stronie internetowej w domenie twojanaprawa.pl. Jest także dostępny na każde żądanie Użytkownika na trwałym nośniku w formie pozwalającej na jego pobranie, utrwalenie i odtwarzanie.
 3. Prawem właściwym dla stosowania Regulaminu jest prawo polskie.

Przedmiot regulacji

§2

 1. Regulamin określa rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez bolttech Poland Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Digital Care sp. z o.o.) oraz warunki ich świadczenia, wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Korzystanie z Usług przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuje jego postanowienia.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do DC treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających Szkodliwe Oprogramowanie lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych. W przypadku przesłania takich treści przez Użytkownika, DC ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Usług oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.

Definicje pojęć użytych w Regulaminie

§3

 1. DC – bolttech Poland Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Digital Care sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431665, NIP 5342487752, REGON 146274052 z kapitałem zakładowym wynoszącym 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), numer rejestrowy BDO: 000527426.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z bolttech Poland Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Digital Care sp. z o.o.) czynności prawnych określonych w niniejszym Regulaminie, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Serwisy – platformy informatyczno-informacyjne stworzone przez DC, umożliwiające Użytkownikom korzystanie za pośrednictwem sieci Internet z informacji i mechanizmów informatycznych opracowanych przez bolttech Poland Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Digital Care sp. z o.o.) w celu świadczenia drogą elektroniczną Usług, dostępne w domenie twojanaprawa.pl.
 4. Szkodliwe oprogramowanie – wszystkie programy i aplikacje, których celem działania jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego lub oprogramowanie działające na szkodę Użytkownika lub Serwisów.
 5. Usługa – każda usługa świadczona przez bolttech Poland Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Digital Care sp. z o.o.) na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną, opisana w § 4 Regulaminu.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych przez bolttech Poland Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Digital Care sp. z o.o.) drogą elektroniczną, w tym Konsument.

Rodzaje i zakres Usług

§4

 1. DC świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
 • dostęp do domeny twojanaprawa.pl z możliwością pobrania Regulaminu i Polityki Prywatności oraz przechowywania i odtwarzania Regulaminu w zwykłym toku czynności;
 • możliwość złożenia zapytania przez formularz kontaktowy w domenie twojanaprawa.pl;
 • możliwość złożenia zapytania do Rzecznika Klienta przez formularz kontaktowy w domenie twojanaprawa.pl

Warunki techniczne świadczenia Usług

§5

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisów wymagane są: 
 • sprzęt komputerowy lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet;
 • przeglądarka internetowa –  Internet Explorer 10 lub nowsza, Firefox 24.x lub nowsza;
 • włączona obsługa JavaScript i Cookies;
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768;
 1. Świadczenie Usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS.
 2. Użytkownik ponosi koszty dostępu do sieci Internet, zgodnie ze stawkami obowiązującymi u operatora świadczącego usługi dostępu do sieci Internet.
 3. DC nie ponosi odpowiedzialności za działalnie przeglądarek internetowych używanych przez Użytkownika przy korzystaniu z Serwisów ani za skutki wynikłe z korzystania z tych przeglądarek.

Prawa własności intelektualnej

§6

 1. DC oświadcza, że Serwisy zawierają dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich treści zamieszczonych w Serwisach wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Każde wykorzystanie zamieszczonych w Serwisach treści w zakresie wykraczającym poza własny osobisty użytek wymaga pisemnej zgody bolttech Poland Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Digital Care sp. z o.o.). W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania i rozpowszechniania jakichkolwiek treści umieszczonych w Serwisie.
 3. Zamieszczone w Serwisach treści nie stanowią oferty w rozumieniu § 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. DC zastrzega sobie prawo zmiany w każdym czasie treści Serwisów.

Reklamacje

§7

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia drogą elektroniczną Usług, w tym o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamacje można składać w następujący sposób:
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@ucare.pl,
 • w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres: bolttech Poland Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Digital Care sp. z o.o.), ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa,
 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane
  • oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, nazwa);
  • wskazanie oczekiwanej formy udzielenia odpowiedzi na reklamację – adres e-mail lub adres do korespondencji;
  • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji oraz oczekiwane działania. 
 2. DC rozpatruje reklamacje i udziela na nie odpowiedzi w terminie do 30 dni od ich otrzymania.
 3. Odpowiedź DC na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej albo pocztą elektroniczną, zależnie od wskazanej przez Użytkownika oczekiwanej formy udzielenia odpowiedzi. Na wniosek Użytkownika bolttech Poland Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Digital Care sp. z o.o.) może potwierdzić pisemnie lub w inny uzgodniony sposób fakt złożenia reklamacji.

Zmiana Regulaminu

§8

 1. W przypadku zmiany Regulaminu, bolttech Poland Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Digital Care sp. z o.o.) poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez bolttech Poland Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Digital Care sp. z o.o.), nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisach oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników.

Postanowienia końcowe

§9

 1. Ze względów bezpieczeństwa bolttech Poland Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Digital Care sp. z o.o.) może czasowo zawiesić lub zablokować dostęp do Serwisów na czas konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 2. bolttech Poland Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Digital Care sp. z o.o.) nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Serwisów z przyczyn niezależnych od bolttech Poland Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Digital Care sp. z o.o.).
 3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem a bolttech Poland Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Digital Care sp. z o.o.) dotyczące świadczenia Usług za pomocą Serwisów będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby bolttech Poland Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Digital Care sp. z o.o.). W przypadku Użytkowników będących konsumentami właściwość sądu określa Kodeks postępowania cywilnego lub inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 23.02.2021 r.